Parkinsons sykdom (PS)

Parkinsons sykdom (PS)

Parkinsons sykdom (PS) rammer ca. 1–2 % av befolkningen over 65 år og forekomsten øker dramatisk med alderen. Tilgjengelige behandlinger er rent symptomatiske og har ingen innvirkning på sykdomsprogresjonen. Dette innebærer at pasientene konfronteres med en fremtid med progressiv funksjonshemming, tidlig institusjonalisering og for tidlig død. PS har en ødeleggende global sosioøkonomisk innvirkning. Bare i Europa påvirker Parkinsons sykdom anslagsvis 1,2 millioner mennesker, og sykdommen medfører kostnader på 14 milliarder euro per år. Demografiske studier viser at pasientantallet fortsetter å vokse og faktisk vil dobles innen 2040. Dersom vi ikke klarer å finne en betydelig løsning for å stanse eller forsinke sykdomsutviklingen, blir PS en stor utfordring for både helsevesenet og samfunnet.

Photo of Charalampos Tzoulis

Forskningssjef

Charalampos Tzoulis

Målsetninger

 • Fremme den mekanistiske forståelsen av PS slik at nye terapeutiske mål kan utvikles
 • Ta tak i lidelsens enorme kliniske og biologiske heterogenitet og utvikle biomarkører som muliggjør pasientstratifisering for å tilby skreddersydde behandlinger
 • Utvikle og teste nye terapier rettet mot spesifikke molekylære løsninger

Studier

Behandlingsstudier
Hovedforsker: Charalampos Tzoulis

Vi fullførte nylig NAD-PARK-studien, en studie av toleranse og cerebral biotilgjengelighet av NAD-tilskuddsterapi med NR i PS (ClinicalTrials.gov: NCT03816020). Totalt 30 personer med nydiagnostisert, legemiddelnaiv PS ble randomisert til NR 500 mg x2 / dag eller placebo i 30 dager. Dataanalyser pågår, og den første offentliggjøringen forventes i løpet av 2020 eller tidlig i 2021.

participating centres

 • Haukeland University Hospital

funding

 • The Regional Health Authority of Western Norway
 • Norwegian research council, Neuro- SysMed
 • Haukeland University Hospital

Last updated januar 21st, 2021 at 9:40 am

Hovedforsker: Charalampos Tzoulis

For å teste potensialet til nikotinamid-ribosidklorid (NR) som en nevrobeskyttende terapi for PS skal vi gjennomføre en klinisk studie kalt NO-PARK (ClinicalTrials.gov: NCT03568968). Dette er en multisenter, fase II randomisert dobbeltblind klinisk studie, som sammenligner NR med placebo hos personer med PS på tidlig stadium. Den sentrale hypotesen til NO-PARK er at oral administrasjon av NAD-forløperen NR kan øke nevronale NAD-nivåer og forbedre mitokondriell dysfunksjon i PS. Dette vil igjen rette opp den nevronale metabolismen og hemme nevrodegenerasjon, noe som resulterer i forbedring av kliniske symptomer og forsinket progresjon av PS.

Personer med PS (n = 400) blir rekruttert fra og med 01/10/2020 fra åtte sentre i alle de fire helseregionene i Norge: 1) Haukeland universitetssjukehus (HUS, ledende sykehus), Bergen; 2) Akershus universitetssykehus (AHUS), Akershus, Oslo; 3) Ullevål universitetssykehus (UUS), Oslo; 4) Rikshospitalet (RH), Oslo; 5) Drammen Hospital (DH), Drammen; St. Olavs universitetssykehus (St. Olavs), Trondheim; 6) Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø; 7) Dr Karen Herlofson praksis og Sørlandet sykehus Arendal (SSA), Arendal; 8) Førde sentralsjukehus (FSS), Førde

Etter den første vurderingen får deltakerne tilfeldig tildelt enten NR 500 mg x 2 / dag, eller placebo. Dette blir etterfulgt av regelmessige kliniske undersøkelser, hjerneavbildninger og blodprøver i en total periode på ett år. Dette arbeidet tar sikte på å kartlegge og utvikle en terapi med potensial til å forsinke progresjonen av PS.

Det primære målet er å bestemme om en høy dose oral NR forsinker sykdomsprogresjonen til PS målt ved MDS-UPDRS. Sekundære mål inkluderer å bestemme om en høy dose oral NR: a) forbedrer og / eller forhindrer spesifikke kliniske symptomer ved PS (f.eks. motoriske og ikke-motoriske symptomer, kognitive symptomer, aktivitet i hverdagen), b) forsinker nigrostriatal degenerasjon (DAT-scan) c) korrigerer NAD-metabolisme og mitokondriell funksjon, d) korrigerer histonhyperacetylering og genuttrykkingsprofil.

Nyhetsbrev 1
Nyhetsbrev 2
Nyhetsbrev 3
Nyhetsbrev 4
Nyhetsbrev 5
Nyhetsbrev 6

participating centres

 • Haukeland University Hospital, Bergen
 • Akershus University Hospital, Akershus, Oslo
 • Ullevål University Hospital, Oslo
 • Rikshospitalet, Oslo
 • Drammen Hospital, Drammen
 • St. Olavs University Hospital, Trondheim
 • University Hospital of North Norway, Tromsø
 • Dr Karen Herlofson and Arendal Hospital Arendal
 • Førde Central Hospital, Førde

funding

 • The Regional Health Authority of Western Norway
 • Norwegian research council, Neuro- SysMed
 • Haukeland University Hospital
 • Participating hospitals

Last updated juni 29th, 2021 at 3:47 pm

Andre studier

«Sluttbrukerne» av forskningen vår er pasienter med PS, familiene deres og helsevesenet. Alle disse kan dra direkte nytte av et positivt studieresultat. Pasientene / familiene får jevnlige oppdateringer om fremdriften i forskningen. De blir rekruttert til undersøkelsene via nettstedet vårt, populære og sosiale medier og på regelmessige, åpne møter som organiseres i samarbeid med Norges Parkinsonforbund. Sammen med administrasjonssjefen vår, Magnus Alvestad, sørger PS-teamet vårt for at prosjektene følger rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI-rammeverket) som er fastsatt av Norges forskningsråd (som beskrevet av Stilgoe et al.). Forskningen vår legger stor vekt på inkludering og aktiv brukermedvirkning.

Det er satt sammen et brukerpanel bestående av én representant for Norges Parkinsonforbund (Ellen Tove Lindblom). Dette panelet møtes regelmessig med følgende agenda: 1) deling av de nyeste forskningsresultatene og de potensielle effektene; 2) informasjon om kommende studier og innkalling til deltakerrekruttering; 3) brukerinnspill om prioritering av forskningsretninger og etikk; 4) brukerinitiert forskning.

Standardisert tiltaksplan for omsorg ved PS-diagnose, oppfølging og behandling

Prosjektet skal utvikle en tiltaksplan for omsorg som skal aktiveres ved første kontakt med nevrologisk avdeling på Haukeland universitetsjukehus. Den skal utvikles basert på intervjuer med pasienten, familiemedlemmer og representanter for alle de ulike fagområdene som er involvert på sykehuset.

Den standardiserte tiltaksplanen for omsorg skal være basert på bevis, men med en mulighet til å justere for de kliniske behovene og preferansene til hver enkelt pasient. Denne tilnærmingen skal gi best mulig behandling for PS ved å sikre at hver oppgave blir utført effektivt og uten redundans. I tillegg skaper det bedre muligheter for nettverksbygging og samarbeid innen og på tvers av helseinstitusjonene og andre involverte inkludert selve bransjen.

Last updated januar 25th, 2021 at 3:25 pm

Heterogeniteten til Parkinsons sykdom (PS) forhindrer utvikling av pasienttilpassede terapier. Her har vi som mål å stratifisere PS ved å identifisere og karakterisere undergrupper av pasienter med distinkte kliniske og / eller molekylære egenskaper. Videre har vi som mål å utvikle biomarkører som muliggjør pasientstratifisering i klinisk praksis.

Vi skal etablere en befolkningsbasert kohort fra tre sentre over hele Norge og Canada. Vi skal følge denne kohorten årlig og kartlegge den langsgående endringen av molekylærlandskapet i klinisk tilgjengelig vev fra pasienter og kontrollpersoner. Dette vil belyse de molekylære prosessene som er involvert i sykdomsinitiering og progresjon og gi en tidlig grovgruppering av pasientene i henhold til den molekylære bakgrunnen deres. Deretter skal vi bruke toppmoderne beregningsanalyser for å utføre flerdimensjonal integrasjon av databasen vår og identifisere biomarkører for molekylær stratifisering av PS. Biomarkørene blir validert i andre passende kohorter og vurdert i lys av innovasjons- og kommersialiseringspotensial. Vellykkede biomarkører kan gjøre det mulig for pasientene å delta i skreddersydde studier.

STRAT-PARK-studien, som krever en enorm klinisk innsats, er ledet av Neuro-SysMed sine hovedforskere Charalampos Tzoulis i Norge og Mandar Jog i Canada. Totalt 1 500–2 000 pasienter og kontrollpersoner skal rekrutteres fra tre kliniske sentre: Haukeland universitetsjukehus (HUS) i Bergen, St. Olavs Hospital i Trondheim og London Movement Disorders Centre (LMDC) i Ontario i Canada. Personene blir fulgt opp gjennom årlige besøk og gjentatte kliniske undersøkelser, nevroavbildning, prøvetaking av blod og cerebrospinalvæske og muskelbiopsi. Vi er spesielt interessert i muskelprøver da dette er et post mitotisk vev som kan uttrykke epigenetiske, mitokondrie og andre molekylære sykdomsmarkører som ikke kan påvises i blod. Som en del av den kliniske karakteriseringen vår skal vi implementere nye metoder for objektiv bevegelsesvurdering ved bruk av kroppsdrakter med integrerte bevegelsessensorer. Dette skal gjøres i samarbeid med medhovedforsker Prof. Mandar Jog, som er verdensledende ekspert på bevegelsesbiomekanikk for PS og relaterte bevegelsesforstyrrelser.

Last updated januar 25th, 2021 at 3:07 pm

Hovedforsker: Laurence Bindoff

I prosjektene ledet av Prof. Bindoff, har vi generert celle- og musemodeller med svekket mitokondrie-DNA-homeostase. Svekket mitokondrie-DNA-homeostase på grunn av mutasjoner i POLG-genet, resulterer i samme mønster for mitokondriell dysfunksjon som observert i hjernen ved aldring og flere SNS-lidelser, inkludert PS, demens, ALS og MS. Vi har indusert avledede nevroner og astrocytter fra pluripotente stamceller (iPSC) fra pasienter med POLG-mutasjoner. Ved å dyrke disse, skal vi opprette en cellemodell for mtDNA-skade i SNS og bruke denne til å lete etter forbindelser som reverserer / bremser utviklingen av mtDNA-misdannelser. Vi forventer å oppnå resultater knyttet til potensial for mitokondrie-membran og mengden TFAM (som gjenspeiler mengden mtDNA / celle) i strømningsbaserte modeller. I tillegg til iPSC, har vi en musemodell med en nevrologisk fenotype og svekket nevronalt mtDNA-vedlikehold på grunn av mutasjoner i POLG-genet.

Last updated januar 26th, 2021 at 9:32 am

Hovedforskere: Charalampos Tzoulis, Inge Jonassen, Kristoffer Haugarvoll

Vi er for tiden i ferd med å etablere ParkOme-databasen, et flerdimensjonalt molekylært atlas for PS med enestående oppløsning. Vi kartlegger det molekylære landskapet til PS i nøkkelregioner i ferskfrosne post mortem-hjerner (n> 1000). I hver av vevsprøvene oppretter vi et flerlags molekylkart som kombinerer genomet, DNA-metylering, utvalgte histonmodifikasjoner, kromatin-tilgjengelighet, transkriptom og proteom. For å redusere konfunderen av cellulær heterogenitet, gjennomfører vi flere studier i enkeltceller ved hjelp av en dobbel strategi: 1) enkeltcelleanalyser med høy gjennomstrømning ved hjelp av vår 10X Genomics-plattform. 2) patologiledede encellede transkriptom for å belyse den selektive nevronale sårbarheten for PS-assosiert patologi som alpha-Synuclein-aggregering eller dynfunksjon i mitokondrie eller lysosom.

Prosjektet ParkOme skal bruke en kombinasjon av kraftige beregningsanalyser som både er overvåkede og uten tilsyn (inkludert kunstig intelligens). Molekylære signaturer som definerer PS og underklassene til sykdommen skal identifiseres og oversettes til: 1) sykdomsmodeller som rekapitulerer underklasser av menneskelig sykdom. Disse underklassene skal utvikles og karakteriseres i arbeidsflyten til cellemodellen vår (avsnitt 2.4), 2) presisjonsbiomarkører for pasientstratifisering i klinisk praksis og 3) terapeutiske mål skreddersydd til pasientens molekylære profil. Biomarkører og terapier fra dette arbeidet, skal være grunnlaget for kliniske studier ved Neuro-SysMed. ParkOme-dataanalysene blir utført av bioinformatikk-enheten til Tzoulis-gruppen i samarbeid med Prof. Inge Jonassen og dr. Kjell Petersen ved beregningsbiologienheten (CBU) ved UiB og Microsoft.

Last updated januar 25th, 2021 at 2:46 pm

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Vi har et omfattende nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som bidrar til PS-forskningen vår. Noen av disse kan du se under:

Dr. Kari Anne Bjørnarå, Drammen sykehus, Drammen.
Dr. Stig Hegrestad, Førde sentralsjukehus, Førde.
Dr. Karen Herlofson, privat praksis og Sørlandet sykehus Arendal, Arendal

Prof. Hallvard Lilleng, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
Prof. Christofer Lundqvist
, Akershus universitetssykehus, Oslo.
Prof. Mathias Toft
, Universitetet i Oslo og Ullevål sykehus – Oslo universitetssykehus, Oslo.
Prof. Jan Aasly, St. Olavs Hospital (St. Olavs), Trondheim.

Prof. Kailash Bathia, Sobell Department of Movement Neuroscience at the Institute of Neurology, UCL, Queen Square, London, Storbritannia.
Prof. Nikolaos P. Daskalakis, McLean Hospital/Harvard Medical School, Massachusetts, USA.
Prof. Gabor G. Kovacs, arbeider for tiden ved University of Toronto, Canada.
Dr Lara Kular
, Karolinska Institutet, Stockholm.
Prof. Leonidas Stefanis, Universitetet i Athen, Hellas.

Dr. Kari Anne Bjørnarå, Drammen sykehus, Drammen.
Dr Stig Hegrestad, Førde sentralsjukehus, Førde.
Dr Karen Herlofson, privat praksis og Sørlandet sykehus Arendal, Arendal.
Prof. Hallvard Lilleng
, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
Prof. Christofer Lundqvist
, Akershus universitetssykehus (AHUS), Oslo.
Prof. Mathias Toft
, Universitetet i Oslo og Ullevål sykehus – Oslo universitetssykehus, Oslo.
Prof. Jan Aasly, St. Olavs Hospital (St. Olavs), Trondheim.

Prof. Kailash Bathia, Sobell Department of Movement Neuroscience at the Institute of Neurology, UCL, Queen Square, London, Storbritannia.
Prof. Nikolaos P. Daskalakis, McLean Hospital/Harvard Medical School, Massachusetts, USA.
Prof. Gabor G. Kovacs, arbeider for tiden ved University of Toronto, Canada.
Dr Lara Kular
, Karolinska Institutet, Stockholm.
Prof. Leonidas Stefanis, Universitetet i Athen, Hellas.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter